Służenie pomocą i radą przez opiekun stażu. Zadania dla opiekuna i stażysty: wspólne przygotowanie arkuszy hospitacji, omawianie hospitacji.
Arkusz hospitacji stosowanych typów lekcji; Arkusz hospitacji stosowanych tematów. Notes Dokumentacyjny Opiekuna Stażu (opracowanie: Mariusz Malinowski).

File Format: pdf/Adobe AcrobatWzór nr 2 dla Opiekuna stażu. Opracowanie mgr Daniel Starego. Arkusz obserwacji zajęć. Nauczyciel prowadzący zajęcia. Arkusz hospitacji nauczyciela stażysty, Beaty Przybysz przez opiekuna stażu, mgr Marię Michalską . Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu– zawarcie kontraktu. Wypełnianie arkuszy bieżącej obserwacji uczniów. Wypełniona karta hospitacji zajęć, sporządzony scenariusz zajęć. Wyciągnięcie wniosków na przyszłość.
Prowadzenie zajęć z dziećmi w obecności opiekuna stażu zajęcia. Do rodzaju zajęć raz w miesiącu przez okres stażu scenariusze, arkusze hospitacji.
Zajęcia wszystkich nauczycieli, wychowawców i opiekunów. Miesiąca) do dyrektora (opiekuna stażu) w celu uzgodnienia dokładnego terminu hospitacji i rozmowy przedhospitacyjnej. 3) Dodatek do arkusza hospitacji diagnozującej.
File Format: Microsoft Wordarkusz hospitacji zajęć pozalekcyjnych– 4, arkusz hospitacji zebrania. Prowadzenie lekcji otwartych przez nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu . Myślę, że Twój opiekun stażu powinien Ci pomóc. Tak właśnie o to mi chodzi o arkusz hospitacji i pohospitacyjny. Bardzo dziękuje.

Rozmowa z opiekunem stażu, notowanie spostrzeżeń i wyciąganie wniosków. Wrzesień 2008-maj 2009, Notatki, arkusze hospitacji.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Arkusze hospitacji. Zał. 31. Zał. 32-41. Zał. 32a– 41a. Przez cały okres stażu, dwa razy w miesiącu, Opiekun stażu, Dyrektor, inni nauczyciele, Arkusz hospitacji, scenariusze zajęć.
Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Świadectwa zaświadczenia, programy, konspekty, arkusze hospitacji itp.

Ocenianie pracy kadry dydaktycznej, w tym: wykładowców i opiekunów stażu. Pracę opiekunów stażu, wzór stanowi Załącznik nr 3; arkusz hospitacji zajęć. Notatki, wnioski z hospitacji. Arkusze hospitacyjne. 2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora szkoły. ● Przygotowanie scenariuszy zajęć. Dostarczenie publikowanych w internecie przykładów arkuszy diagnostycznych. Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu. Hospitacja lekcji prowadzonej.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, Hospitacje z odbytych zajęć, Dwa razy w miesiącu, Konspekty, arkusze hospitacyjne.
Arkusz hospitacji. 1. Data… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2. Imię i nazwisko nauczyciela… Podpis opiekuna stażu… … … … … … … … … … … … … … … … … opracowała: Teresa Szymczyk. W ramach pełnienia funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans zawodowy. Wypełnianie arkuszy bieżącej obserwacji uczniów. Wypełniona karta hospitacji zajęć, sporządzony scenariusz zajęć. 2 razy w roku szkolnym, w tym z udziałem opiekuna stażu. Arkusze hospitacji umieszcza się w teczkach, w której gromadzi się informacje o pracy. C) diagnozująca– skierowana do nauczycieli z większym stażem pracy, pozwala ocenić. Np. Opiekuna stażu, nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu. Dokumentację hospitacji stanowią: arkusz hospitacyjny oraz scenariusz. File Format: pdf/Adobe AcrobatWzór nr 2 dla Opiekuna stażu. Nauczyciela i stopniu realizacji arkusze hospitacji lekcji analiza wyników egzaminów. . Pełnienie obowiązku opiekuna stażu lub opiekuna praktyk. Pomoc w opracowaniu prz, konsultacje metodyczne, arkusze hospitacji. Okres stażu.
Opiekuna stażu może wykorzystać przedsięwzięcia związane z jej pełnieniem do własnego. z hospitacji uwzględnia w dalszej pracy. Konstruowanie narzędzi diagnostycznych (ankiety, arkusze obserwacyjne, karty pra- Pełnienie funkcji opiekuna stażu lub opiekuna praktyk studenckich/w zależności od. Planu rozwoju zawodowego, konsultacje metodyczne, arkusze hospitacji . 2 razy w roku szkolnym, w tym z udziałem opiekuna stażu. Dokumentację hospitacji stanowią: arkusz hospitacji oraz scenariusz lekcji wraz.
W ciągu całego stażu. Scenariusze zajęć, omówienie przeprowadzonych zajęć, wnioski pohospitacyjne opiekuna stażu. Konspekty zajęć, arkusze hospitacji. Hospitacja, obserwacja arkusz hospitacji notatki zgodnie z harmonogramem. Opiekun stażu, po każdym semestrze, przedstawia na piśmie swoje obserwacje i. Hospitacje, Na bieżąco, Konspekty, arkusze obserwacji lekcji. 5. Obserwacja zajęć u opiekuna stażu i innych nauczycieli, 5. 1. Obecność na lekcjach innych.
Kiedy zostaję opiekunem stażu, to nie przyjmuję funkcji, urzędu, czy tytułu. iż korzystanie z arkuszy hospitacji nadzorujących nie jest najlepsze). . Opiekun stażu co namniej raz w miesiącu powinien uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez. Sposób dokumentowania: arkusze hospitacji, notatki. Opiekun stażu, dyrektor. Wpisy i notatki bieżące w dzienniku hospitacji. Prowadzi zajęcia w obecności opiekuna stażu (przynajmniej raz w miesiącu). Obecność na lekcji u opiekuna stażu lub innego nauczyciela. Raz w miesiącu. Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski, refleksje. Hospitacje na własnych. Dyrektor, opiekun stażu, przewodniczący zespołu samokształceniowego. Cały rok. Opiekun. Cały rok. Arkusze hospitacyjne, ocena dorobku zawodowego.

W okresie stażu. Opiekun stażu. Zapis w dzienniku hospitacji. Dziennik lekcyjny, arkusze. Ocen, księga zarządzeń itp. Wrzesień. Październik. Opiekun. Z udziałem opiekuna stażu. ▪ nauczyciele mianowani i dyplomowani w. Dokumentację hospitacji stanowią: arkusz hospitacji oraz scenariusz lekcji wraz z

. Pakiet dokumentacji opiekuna stażu oraz nauczyciela ubiegającego się o. Dla rodziców i uczniów, arkusz hospitacji lekcji nauczyciela);
. Arkusze ocen, Marzec; czerwiecoraz podczas hospitacji, Wicedyrektorzy. Wypełnianie obowiązków opiekuna stażu nauczycieli, Na bieżąco. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, rozmowy, hospitacje, wrzesień 2004 oraz. Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski i refleksje, opinia osoby.
Zajęcia wszystkich nauczycieli, wychowawców i opiekunów. Dyrektora (opiekuna stażu) w celu uzgodnienia dokładnego terminu hospitacji i rozmowy przedhospitacyjnej. Wzór konspektu (scenariusza) zajęcia; Wzór arkusza hospitacji. 3) prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co. Sprawozdanie z hospitacji, notatki własne (uwagi, wnioski). Arkusz diagnozy. Indywidualne programy logopedyczne. Dziennik zajęć.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, a także przez innych nauczycieli. Cały okres stażu. Scenariusze lekcji. Arkusze hospitacji. Opiekuna stażu. Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Analiza zajęć. Omówienie zajęć z opiekunem stażu raz w miesiącu Arkusze. . Skrodzka e. Harmonogram współpracy opiekuna stażu mgr Ewy Skrodzkiej z nauczycielem. Arkusz hospitacji nauczyciela stażysty mgr Yioletty Obłuskiej.

Z rodzicami, lekcje otwarte, lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i nauczyciela. Przebiegu, celu, tematyki hospitacji; ustala się wspólnie arkusz.

Pełnienie obowiązku opiekuna stażu i opiekuna praktyk, Pomoc w opracowaniu prz, konsultacje metodyczne, arkusze hospitacji, Okres stażu. Załączniki: arkusze obserwacji zajęć lekcyjnych, sprawozdania z obserwacji innych zajęć. Nauczyciel kontraktowy Opiekun stażu Dyrektor Szkoły. Iii arkusza hospitacyjnego. Częstotliwość hospitacji– związana jest ze stażem pracy nauczyciela, okresem przed oceną pracy, oceną dorobku zawodowego lub. Na podstawie projektu oceny dorobku zawodowego opiekuna staŻu i oceny dorobku. Na podstawie arkuszy hospitacji oraz informacji z kontroli wydziałów i.
Hospitacje. Na bieżąco, Konspekty, arkusze obserwacji lekcji. 5. Obserwacja zajęć u opiekuna stażu i innych nauczycieli, 5. 1. Obecność na lekcjach innych.
Odbywających staż i opiekunów stażu. Plany rozwoju zawodowego. Nauczycieli, arkusze hospitacyjne. Monitorowanie realizacji zadań związanych z rozwojem
. Notatki własne. Wnioski z obserwacji. Arkusz hospitacji. Konspekty zajęć. Autorefleksja. Plany pracy. Potwierdzenie przez opiekuna stażu. Opracowanie projektu oceny dorobku przez opiekuna stażu. Karty hospitacji zajęć. Arkusze obserwacji. Notatki służbowe. Analiza dokumentacji prowadzonej. . w zespole nauczycieli przedmiotu oraz po zajęciach nauczyciela z opiekunem stażu. Arkusz hospitacji; formularz konspektu lekcji w celu usprawnienia . Plan współpracy opiekuna stażu z nauczycielem stażystą. Doc. Karta hospitacji prowadzona przez stażystę. Docx. Opiekun stażu. i, vi. Sprawozdanie stanowiące załącznik do protokołu. Hospitacje. Obserwacje. Arkusz hospitacji, arkusz przeglądu bieżącego. Baza dydaktyczna zapewnia właściwe kształcenie. Obserwacja, diagnoza, hospitacja diagnozująca. Rozmowy, arkusz diagnozy. Liderzy zespołów, opiekunowie.
Arkusze hospitacji. Rezultat: Uzyskanie wiedzy na temat umiejętności tworzenia przez uczniów. Awans zawodowy Spotkanie z opiekunem stażu, omówienie

. Arkusze, ankiety). √ zostaje ustalony cel i obszar hospitacji. Częstotliwość hospitacji-związane jest ze stażem pracy nauczyciela. Opiekuna stażu, b) nauczyciele kontraktowi i mianowani 2 razy, dyplomowani w.

Dyrektor szkoły przydziela opiekuna stażu, którego zadaniem jest udzielanie pomocy w. Konspekty, arkusze hospitacji, karty obserwacji, notatki; Wyszukiwanie problemów a także ich rozwiązywania, to niezbędna staje się hospitacja problemowa. Opiekun stażu hospitujący zajęcia nauczyciela stażysty. Nawiazanie wspolpracy z opiekunem stazu, Omowienie i ustalenie przebiegu stazu, omowienie tresci. Arkusz obserwacji zajec; Wnioski z obserwacji. 1 raz w miesiacu? Hospitacja zajec wedlug wczesniej przygotowanych narzedzi; Zgodnie z ustalonym harmonogramem mierzenia jakości pracy szkoły, Dyrektor Szkoły, zespół kierowniczy, opiekunowie stażu i nauczyciele prowadzą hospitacje: . Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć opiekuna stażu, wnioski i uwagi. Notatki, potwierdzenie, wnioski z obserwacji i hospitacji. Hospitacje zajęć opiekunów odbywane przez nauczycieli odbywających staże nie podlegają. Arkusze hospitacyjne przechowują i zabezpieczają dyrektor. . a ocenianej przez ich opiekunów stażu: rozmowa przedhospitacyjna. Zawiera arkusz hospitacji diagnozującej. Mierzenie jakości pracy szkoły. Karta arkusza hospitacji, karta kontroli dokumentacji. Zgodnie z harmonogramem hospitacji. Arkusze obserwacji opiekuna stażu. Nauczycieli. Krok 1: w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu opiekun stażu przedstawia Ci projekt oceny. Dokumentowanie hospitacji-arkusz jeden, czy wiele?
O Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych. Arkusze obserwacji lekcji. Notatki i wnioski z prowadzonych zajęć. Hospitacje na własnych lekcjach w wymiarze jednej godziny zajęć w miesiącu. 2 razy w roku szkolnym, w tym z udziałem opiekuna stażu. Dokumentację hospitacji stanowią: arkusz hospitacji oraz scenariusz lekcji wraz z załącznikami. I hospitacji. Notatki. 2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. 2009-v. 2010, Arkusze samooceny na półrocze i koniec roku szkolnego. Hospitacja odbywa się poprzez wizytę i udział w zajęciach, obserwację. w zespole nauczycieli przedmiotu oraz po zajęciach nauczyciela z opiekunem stażu. Nauczyciela przy pomocy dyrektora analiza arkusza hospitacji, Arkusz ten. O ile uczestnictwo dyrektorów i opiekunów stażu w charakterze obserwatora zajęć. Określenie problemów hospitacji, przygotowanie narzędzi, czyli arkusza.
Arkusze ankiet; arkusze wywiadów; kwestionariusze; arkusze obserwacji; arkusze hospitacji; protokoły przeglądów. Kontrola spełniania funkcji opiekuna stażu. Opiekuna stażu. 2. Arkusze obserwacji lekcji (notatki i wnioski z prowadzonych zajęd). 2. Hospitacje na własnych lekcjach w wymiarze jednej godziny zajęd. Hospitacje przeprowadzone przez opiekuna stażu. ix 2008. Cały okres stażu. Cały okres stażu. Cały okres stażu. Kontrakt. Konspekty, arkusze.
Uwagi dotyczące prowadzenia zajęć były umieszczane w arkuszu hospitacji i. Zadania, formy i metody pracy opiekuna stażu z nauczycielem stażystą. Wykład.

Warunki odbywania stażu. Hospitacja i ocena pracy nauczyciela. Arkusz hospitacji zajęć pozalekcyjnych. 302.

Nauczyciele odbywający staż awansu zawodowego. Wszyscy nauczyciele. Wg potrzeb. Sprawozdanie opiekuna su, protokoły z zebrań su. Arkusze hospitacji. Dyrektor, wicedyrektor, opiekunowie stażu. vi 2007r. x 2008r. ii 2008r. Wg harmonogramu hospitacji. Analiza dokumentów. Arkusze hospitacji. Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli-wnioski z obserwacji. Dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne, arkusze ocen. Kontrola pracy opiekunów stażu. 8. Współpraca z rodzicami. Dokumentowanie hospitacji obejmuje arkusz obserwacji lekcji i protokół hospitacyjny.

Opiekunowie stażu. Zgodnie z planem. Na bieżąco. Zgodnie ze szkolnym kalendarzem. Okres stażu. arkusz hospitacji diagnozujĄcej. Zajęcia edukacyjne (n). . w tym arkusze hospitacji całościowych i wycinkowych np. Przykład harmonogramu spotkań na jeden rok szkolny opiekuna stażu i stażysty (na.