Przedstawione arkusze sprawdzają się w praktyce, ponieważ nauczyciel dostaje podobny arkusz i przed omówieniem hospitacji również go wypełnia.

5. Wybór techniki hospitacji (obserwacja, rozmowa). 6. Przygotowanie narzędzia (arkusz hospitacji, kwestionariusz rozmowy). 7. Przeprowadzenie hospitacji. Arkusz obserwacji/hospitacji i ewaluacji lekcji oraz kilka uwag na marginesie. Figa Maria Pedagogika Kształcenie zintegrowane, Szkoła podstawowa iv-vi. Dokumentacja hospitacji: arkusz obserwacji z zapisem dotyczącym rozmowy przedhospitacyjnej i pohospitacyjnej, scenariusz zajęć– załącznik do arkusza.

File Format: pdf/Adobe AcrobatWzór nr 2 dla Opiekuna stażu. Opracowanie mgr Daniel Starego. Arkusz obserwacji zajęć. Nauczyciel prowadzący zajęcia. Arkusz obserwacji zajĘĆ. Imię i nazwisko nauczyciela: Cel hospitacji: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółka. Następnie konstruowany jest Arkusz obserwacji umiejętności uczniów (por. Tabela 4), który służy do bieżącej obserwacji uczniów w czasie hospitacji.
Udoskonalenia hospitacji. Aby udoskonalić hospitację, powinieneś: przygotować prosty arkusz obserwacji, dowiedzieć się jak najwięcej o klasie i formach. Arkusz hospitacji diagnozującej ii szkoła podstawowa. Arkusz hospitacji uroczystości szkolnej. Arkusz obserwacji zajęć– hospitacja diagnostyczna. Hospitacja diagnozująca. Arkusz obserwacji. Lp. Wskaźniki świadczące o opanowaniu przez uczniów badanej umiejętności. Samoocena uczniów. Ocena nauczyciela. Pohospitacyjna diagnoza nauczyciela. v. Podsumowanie. 5 min. vi. Ewaluacja. 5 min. Przykładowy arkusz obserwacji-hospitacja diagnozująca.

File Format: pdf/Adobe AcrobatDATA hospitacji: 26. 10. 2005r. 4. temat lekcji: „ Badanie trójmianu kwadratowego” arkusz obserwacji ucznia. zagadnienie oczekiwania/czynnoŚci uczniÓw. Arkusz obserwacji lekcji. Hospitacja diagnozująca w klasie 2b w dniu 18. 03. 2004r. Prowadzący mgr Adam Krauze. Standard wymagań egzaminacyjnych: Arkusz hospitacji diagnozujĄcej. 1. Nazwisko i imię nauczyciela: Pelczar Beata. Nr 7-Arkusz obserwacji umiejętności uczniów. zaŁĄcznik nr 2.
(uzupełnienie arkuszy hospitacji w zale ności od rodzaju hospitacji). • Wykorzystanie spostrze eń pohospitacyjnych– wykorzystanie obserwacji i. Arkusz hospitacji diagnozujĄcej. imiĘ i nazwisko nauczyciela-Dorota Gruchała. Rejestr umiejętności dzieci będących przedmiotem obserwacji (wskaźniki czy. Plan hospitacji sporządzony przez nauczycieli i zawierający: klasę, tematykę, termin i osoby uczestniczące w hospitacji; ❑ arkusz obserwacji z. Prezentowany arkusz hospitacji diagnoztycznej-rozumianej jako narzędzie zbierania informacji– umozliwi dyrektorowi lepszą organizację procesu wspomagania. Arkusz obserwacji zajęć. Zaangażowanie uczniów, zainteresowanie treścią lekcji. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółka. Arkusz hospitacji.

Harmonogram hospitacji: Zagadnienia hospitacyjne (umiejętności) Oczekiwania hospitacyjne klasa nauczyciel termin uwagi. Arkusz obserwacji lekcji. Wyboru arkusza obserwacji spośród dostępnych wzorów lub jego modyfikacji, adaptacji do celu i zakresu hospitacji, a nawet stworzyć arkusz na potrzeby. Arkusz a1 arkusz inwentaryzacyjny arkusz kalkulacyjny arkusz maturalny arkusz obserwacji arkusz obserwacyjny arkusz organizacyjny cele hospitacji . Dobry jest ten arkusz, który dostarczy Ci takiej wiedzy, jakiej potrzebujesz. Obserwacja jest pojęciem szerszym niż hospitacja. Obserwacja.

Bezpośrednia obserwacja zajęć, bez ingerencji w zaplanowany temat i tok. Arkusz hospitacyjny. Opis przygotowań nauczyciela do hospitacji lekcji (zajęć).
Jest to hospitacja, która służy obserwacji aktywności (zachowań) uczniów na. Jakie znajdą się w arkuszu obserwacji lekcji (zajęć) w dziale„ wnioski i . Zwięzłą informację o hospitacji umieszcza się w arkuszu obserwacji pracy nauczyciela. Integralną częścią Szkolnego Systemu Hospitacyjnego . Plik w spiżarni użytkownika Lucyyy1• arkusz hospitacji. Doc• z folderu arkusz obserwacji i diagnozy• Data dodania: 22 lut 2009.
7) Forma hospitacji: prezentacja, odgrywanie ról. 8) Narzędzia obserwacyjne: arkusz obserwacji umiejętności poszczególnych uczniów. 9) Obserwatorzy zajęć: . hospitacja diagnozujĄca-arkusz obserwacji. Data: 29. 05. 2007 r. Klasa: IVb. Przedmiot: matematyka. Nauczyciel: Anna Ryba. Obie strony ustalają szczegóły arkusza obserwacyjnego, którym posłuży się dyrektor podczas hospitacji. Praca z arkuszem obserwacji lekcji przebiegać powinna . Jest to hospitacja, która służy obserwacji aktywności (zachowań) uczniów. Jakie znajdą się w arkuszu obserwacji lekcji (zajęć) w dziale. Hospitacja diagnozujĄca-arkusz obserwacji. Cel ogólny: Ocena poziomu aktualnie osiągniętych przez uczniów umiejętności. Matematycznych. Data hospitacji… Arkusz obserwacji zajĘĆ (nauczanie zintegrowane). Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy. Cel hospitacji: obserwacja osiągniętego poziomu sprawności uczniowskich.

Arkusz hospitacji kontrolno oceniającej. Popularne. Arkusz obserwacji lekcji staĽysty Popularne Opis: Arkusz obserwacji lekcji staĽysty . Procedury hospitacji, kartę obserwacji lekcji koleżeńskiej, arkusz obserwacji lekcji stażysty, arkusz przedhospitacyjny, kartę hospitacji. Arkusz hospitacji; Arkusz obserwacji lekcji; Arkusz samooceny nauczyciela. 21 arkuszy Notesu Warsztatowego-opracowanie: Mariusz Malinowski). Karta hospitacji lekcji. Imię i nazwisko nauczyciela: czy uczą obserwacji, rozwoju wyobraźni, kształcenia logicznego myślenia, wnioskowania: Arkusz obserwacji umiejĘtnoŚci uczniÓw podczas hospitacji diagnozujĄcej. Diagnozie są poddawane uczennice klasy iii g Gimnazjum Nr 3 w Zawierciu.

Hospitacja jest bezpośrednią obserwacją realizowania przez nauczycieli statutowych. Hospitację poprzedza każdorazowo rozmowa (nauczyciel wypełnia arkusz.
Obserwacji dyrektor lub inna osoba obserwująca zajęcia zapisuje spostrzeżenia w przygotowanym arkuszu obserwacji. § 11. Obserwacja zakończona jest rozmową.

Arkusz hospitacji diagnozującej. Data hospitacji. Cel ogólny, Obserwacja osiągniętego poziomu sprawności uczniowskich i umiejętności.

Hospitacja diagnozująca na lekcji przyrody w klasie iv. Czas trwania– 2 godziny lekcyjne. arkusz obserwacji– hospitacja diagnozujĄca. Obserwacja. Obserwacja. Arkusz obserwacji. Arkusz obserwacji. Do ustalenia. Do ustalenia. Hospitacja zajęć gimnastyki korekcyjnej. Arkusz hospitacji. Imię i nazwisko nauczyciela… Cele hospitacji. Formalna ocena nauczyciela. Obserwacja pracy nauczyciela ubiegającego się o awans. Arkusz obserwacji umiejętności poszczególnych uczniów klasy iii a podczas hospitacji diagnozującej. Stopień opanowania umiejętności. l. p. Nazwisko i imię. Arkusz obserwacji lekcji stażysty7. Imię i nazwisko nauczyciela: Data hospitacji: 2. Wypełnianie arkuszy bieżącej obserwacji uczniów. 3. Sporządzenie notatki z obserwowanych zajęć, wyciągnięcie pisemnych wniosków z hospitacji. Arkusz nr 6 plik zip. Arkusz hospitacji koleżeńskiej plik zip. 3) Przemyślenie planu obserwacji w zależności od celu hospitacji a) na użytek własny. Arkusz obserwacji czynności hospitacyjnych prowadzonych przez dyrektora szkoły/placówki. Czy hospitacja wynika z planu nadzoru pedagogicznego dyrektora. Plan hospitacji diagnozującej. Arkusz hospitacji diagnozującej. Arkusz obserwacji uczniów (arkusz diagnostyczny). Wskaźniki.

Arkusz hospitacji skierowanej na rozwÓj ucznia. Hospitacja diagnozująca). karta obserwacji. Wskaźniki: 1. Korzystanie z ró nych źródeł informacji: Uzgodniły termin hospitacji. Przygotowałam arkusz obserwacji. Przed lekcją pokazową odbyła się rozmowa, przedhospitacyjna tzn. Zapoznanie z obszarami. Spotkanie Rady Pedagogicznej wg scenariusza„ Hospitacja to narzędzie obserwacji pracy ucznia” Zawiera arkusz hospitacji diagnozującej.
Hospitacja właściwa– obserwacja zajęć (zebranie informacji o przebiegu zajęcia). o realizacji zaleceń (arkusz obserwacji lub rozmowy i protokół mogą. Title: Arkusz obserwacji hospitacji â“ hospitacja lustrzana (wspierająca. Snippet: sprawowanego przez dyrektora przedszkola. Arkusze obserwacji lekcji zależą od celu hospitacji: Dla hospitacji diagnozującej trzeba opracować arkusz, który ułatwia obserwację skupioną na zachowaniu i. Arkusz obserwacji lekcji. Arkusze obserwacji lekcji, czyli usystematyzowane. Pozwalałoby na prowadzenie zapisów z hospitacji różnego typu, a więc:
Arkusz nr 5 plik zip. Arkusz nr 6 plik zip. Arkusz hospitacji koleżeńskiej plik zip. 3) Przemyślenie planu obserwacji w zależności od celu hospitacji. Hospitacja i scenariusz lekcji-j. Angielski. Arkusz hospitacji, scenariusz lekcji oraz karta obserwacji ucznia. Bardzo przydatne przy zaplanowanych.

Przedmiotem hospitacji zatem winno być diagnozowanie jego umiejętności, obserwacja wiedzy i. Obserwacje na bieżąco zapisywał w arkuszu obserwacji.

Wyniki obserwacji należy zawiesić na arkuszu hospitacji diagnozującej. Myślę, że w wyniku wymiany doświadczeń uda się stworzyć zestaw wzorcowych arkuszy. Karta hospitacji, obserwacji, badanie dokumentów pracy nauczyciela, Kwestionariusz dla. Analiza dzienników pod względem frekwencji, Arkusz przeglądu. Arkusz obserwacji ucznia określa konkretne zachowania ucznia. Hospitacja ma na celu nie pokazanie pracy nauczyciela, lecz uwidocznienie jej efektów.
Zbiorczy arkusz obserwacji w hospitacji diagnozujĄcej Nauczyciel: adela paŁyga Klasa: ii Data: 31 maja 2007r. Imię i nazwisko obserwatora:

Wspólne przygotowanie arkuszy hospitacji, omawianie hospitacji, cykl lekcji otwartych (ich terminy należy ustalić. Hospitacje i obserwacje, dyskusja. Monitorowanie hospitacja, karta obserwacji arkusz hospitacji, dyrekcja nauczyciele pedagog, na bieżąco. Uczenie się jest interesujące i przyjemne. Arkusz obserwacji-hospitacja diagnozujĄca. Cel hospitacji: Zdiagnozowanie umiejętności posługiwania się sposobem pisemnym przy dodawaniu, odejmowaniu. Publikacja zawiera konspekt hospitacji diagnozującej zajęć z języka angielskiego, arkusz obserwacyjny tych zajęć oraz ich ewaluację. Arkusz hospitacji jako narzędzie. Arkusz obserwacji służy do mierzenia jakości pracy szkoły. Może być on wy-korzystywany przy przeprowadzaniu hospitacji w.

Definicje w zasadzie wszystkie, określają hospitację jako obserwację zajęć. ÜArkusz obserwacji lekcji do pobrania. ÜArkusz ewaluacji lekcji do pobrania. Zostaje ustalony cel i obszary hospitacji. Obserwacja zajęć: hospitujący wypełnia arkusz hospitacyjny. Hospitujący nie może ingerować w pracę. Harmonogram hospitacji (ustalany na każde półrocze). Dokumentowanie hospitacji obejmuje arkusz obserwacji lekcji i protokół hospitacyjny. Arkusz hospitacji zajęć. Wzór nr 2 dla Opiekuna stażu. Opracowanie mgr Daniel Starego. Arkusz obserwacji zajęć. Nauczyciel prowadzący zajęcia. Patrzysz na wiadomości wyszukane dla frazy: arkusz hospitacji opiekuna. Temat: arkusz obserwacji. Witam wszystkich: 719: Mam pytanie. Czy jest jakiś ogólny.

Rozumiem, ze ewaluacja jest pracą zespołowa, ale mam w tym zakresie wątpliwości. Myślę tu przede wszystkim o arkuszach obserwacji/hospitacji lekcji. Arkusz obserwacji. hospitacji diagnostycznej. i. Faza wstępna: Zorganizowanie/punktualność, ład, porządek, bhp, gotowość/.

Arkusz hospitacji i listę spodziewanych efektów przygotowuje nauczyciel (Arkusz hospitacji diagnozującej, Kartę obserwacji uczniów– stopień opanowania . Krótki opis: Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych z hospitacji lekcji matematyki o temacie lekcji: Czworokąty i ich własności.

Hospitacje prowadzone w placówkach przedszkolnych. Arkusz obserwacyjny dziecka 6-letniego 10. 4. Wywiad kwestionariuszowy 10. 4. 1. 8-10 (Przykładowy arkusz obserwacyjny-hospitacja diagnozująca. Jak analizować wyniki egzaminu gimnazjalnego? Edyta Bukowska/Język Polski w Gimnazjum. Zostaje ustalony cel i obszary hospitacji. b) obserwacja zajęć: hospitujący wypełnia arkusz hospitacyjny. Hospitujący nie może ingerować w pracę.

Zostaje ustalony cel i obszary hospitacji oraz przygotowany arkusz hospitacji. Zadaniem hospitującego jest obserwacja uczniów i ich zaangażowania oraz. Arkusz przeglądu dokumentacji-dziennik-arkusz hospitacji-arkusz obserwacji. 18. Organizowanie w grupach zajęć popołudniowych z udziałem rodziców cyklu . Czy potrzebujesz arkusza hospitacji zajęć? Ja taki mam. Zaraz dodam do download-hospitacji i arkusz pohospitacyjny.